Tahtituotannon haasteet logistiikkaurakoitsijan näkökulmasta

Tahtituotannon erottaa perinteisistä tuotantomalleista sen erinomainen tehokkuus:
Projekti jaetaan työpaketteihin, jotka seuraavat toinen toistaan keskeytyksettä, tahtiaikataulun mukaisesti. Valmista saadaan tavallista nopeammin, ja ajan lisäksi onnistunut tahtituotanto säästää myös kustannuksia ja parantaa työnlaatua. Kyseessä on kuitenkin vaativa tuotantomalli, joka edellyttää projektin osapuolilta hyvää ennakkosuunnittelua, yhteensovittamista ja toteutusta.
Mitkä ovat kokemuksemme mukaan tahtituotannon tavallisimmat haasteet, ja mitä tulee ottaa huomioon niiden välttämiseksi? 

1. Suunnitelmien ajantasaisuus 

Yksi tahtituotannon kulmakivistä on huolellinen tahtisuunnittelu jo hankkeen alkuvaiheessa, jolloin luodaan pohjaa tuotannon aikaiselle, tarkemmalle tahtisuunnittelulle. Tämä vaatii sekä tilaajalta ja pääurakoitsijalta tahtituotannon ymmärrystä.  

Tuotannon aikainen tahtisuunnittelu tulee aloittaa osapuolten (esim. pääurakoitsija, aliurakoitsijat, logistiikkaurakoitsija) kesken jo reilusti ennen töiden aloitusta. 

Suunnittelussa pitää ottaa useita asioita huomioon, minkä lisäksi täytyy muistaa, että suunnitelmaa on yhteistoiminnallisesti päivitettävä työmaan edetessä sekä pidettävä ajantasainen tilannekuva kaikilla osapuolilla selvänä. On erittäin todennäköistä, että suunnitelmaan joudutaan tekemään muutoksia, joten tähän on hyvä suhtautua proaktiivisesti. Suunnitelmamuutokset tulisi tehdä tarpeeksi ajoissa, jotta pystytään ennakoimaan muutosten mahdolliset vaikutukset eri työvaiheisiin. Jos yksi tahtivaunu/työpaketti myöhästyy, koko tahtijuna saattaa pahimmillaan pysähtyä. 

Yleisesti voi todeta, että mitä aiemmin osapuolet otetaan suunnitteluprosessiin mukaan, sen parempi. 

2. Materiaalisuunnittelun tarkkuus 

Materiaalisuunnitteluun kuluva aika yllättää usein urakoitsijat. Materiaalisuunnitteluun on varattava riittävästi aikaa, jotta suunnitelmista saadaan tarkkoja. Tämä haaste tulee erityisesti esiin TATE-materiaalien suunnittelussa: TATE-materiaalit joudutaan usein laskemaan käsin, koska niitä ei saa haettua tietomallista yhtä helposti kuin vaikkapa väliseiniä. Suunnitelmien on oltava valmiita ennen kuin materiaaleja tilataan toimittajilta. Mikäli materiaaleja tilataan liian vähän tai liian myöhään, voi uuden toimituksen järjestymisessä kestää niin kauan, että tahtiaikataulu viivästyy. Välivarastoinnista saa lisävarmuutta materiaalikiertoon, ja etenkin poikkeustilanteissa materiaalinkiertoa on helpompi hallita, kun siitä vastaavat tietyt nimetyt henkilöt. 

3. Sidosryhmien välinen viestintä ja kommunikointi 

Työmaalla tulee käydä yhteiset pelisäännöt läpi jokaisen urakoitsijan kanssa. Pelisääntöihin sisältyy olennaisesti kuvaus siitä, miten viestintä toteutetaan työmaalla ja millaisista asioista tulisi kommunikoida ja mille taholle. Esimerkiksi saapuvista kuormista tulee aina ilmoittaa työmaan logistiikasta vastaavalle taholle, joka huolehtii siitä, että kaikilla toimituksilla on oma aikataulutettu purkuaikansa. Näin työmaa ei pääse ruuhkautumaan ja ongelmia ei synny puutteellisen kommunikoinnin vuoksi. Tärkeää on, että tietoa jaetaan matalalla kynnyksellä, jotta mahdolliset poikkeamat voidaan huomata ajoissa ja estää. 

4. Materiaalien kasaantuminen työmaalle 

Lähtökohtaisesti materiaalimäärät tulisi suunnitella niin, että materiaalihukan osuus on matala ja laitettavissa suoraan kierrätykseen. Ylimääräistä materiaalia voi syntyä myös tahtiaikataulun yllättävien muutosten vuoksi. Jos tahtivaunu myöhästyy ja materiaalit ovat jo työmaalla, ne voidaan esimerkiksi lähettää takaisin työmaan välivarastoon tai hyödyntää mahdollisesti toisella tahtialueella. Tällöin materiaalit eivät jää lojumaan työmaalle ja seuraavaan toimitukseen voi laskea ja toimittaa vastaavasti vähemmän materiaaleja. 

Kun työmaalle toimitetaan materiaaleja, kaikkien toimitusten pitää olla etukäteen tiedossa ja merkitty tahtia palvelevalla tavalla – merkinnöistä tulee heti käydä ilmi, mille tahtialueelle uudet materiaalit ovat menossa. Tällöin ei kulu ylimääräistä aikaa siihen, että ei tiedetä mitä tulee ja milloin, ja materiaalit saadaan haalattua heti oikeille asennuspaikoille. 

5. Perehdytys 

Tahtituotanto vaatii sen, että kaikki työmaalla toimivat henkilöt on perehdytetty tahtiaikataulussa työskentelemiseen sekä sitoutettu toimintaan tarpeellisella tavalla. Tahtituotantoon perehtyneen työvoiman löytäminen voi olla haastavaa. Tällöin kannattaa harkita, että ulkoistaakin perehdytyksen määrätylle toimijalle, joka pitää huolen siitä, että kaikki työmaalle saapuvat työntekijät ymmärtävät tahtiaikataulussa toimimisen erityispiirteet ja tuntevat työmaan toimintatavat. 

Hyvällä suunnittelulla ja ammattitaitoisella henkilöstöllä tahtituotanto on mahdollisuus toteuttaa onnistuneesti, niin että parhaat hyödyt saavutetaan projektissa. LTQ-Rakennus Oy on apunasi jo projektin alkuvaiheesta asti. Kokeneet ammattilaisemme auttavat välttämään tahtituotannon karikkoja suunnitteluvaiheessa ja reagoivat nopeasti tahtituotannon vaihteleviin tilanteisiin työmailla.