Rakennamme terveellisiä ja turvallisia toimintaympäristöjä

Palvelumme


Kehitämme aktiivisesti ympäristövastuullisuuttamme. Emme koskaan tingi työn laadusta vaan tiedämme, että hinta, laatu ja ympäristövastuu kulkevat käsi kädessä.

Vastuullisuus perustuu konkreettisiin toimintatapoihin palvelutuotannossamme:

  • Tehokas logistiikka ja pölynhallinta ovat ympäristövastuullisuuden peruspilareita
  • Materiaalit laitetaan hyötykäyttöön työmaalla
  • Sitoutunut ja koulutettu henkilöstö auttaa asiakasta

Lupaamme, että vastuullisuus maksaa itsensä takaisin – rakennetaan yhdessä kestävämpää tulevaisuutta!

Haluamme olla mukana luomassa parempaa rakennusalaa sekä turvallisia ja eettisiä olosuhteita kaikille rakennusalan työntekijöille.

Tutustu alta meidän ohjeistukseemme, jonka noudattamista velvoitamme kaikilta alihankkijoiltamme, yhteistyökumppaneiltamme ja tavarantoimittajiltamme. Tämä eettinen ohjeistus on lyhennetty versio.

Eettinen ohjeistus on kirjattu tukemaan LTQ:n päivittäistä työtä ja johtamista sekä sidosryhmäyhteistyötä. Yrityksemme henkilöstö ja johto sitoutuu ohjeistuksen noudattamiseen ja etsimään uusia tapoja ja näkökulmia siihen, kuinka otamme ohjeistuksen näkökulmat paremmin huomioon jokapäiväisessä toiminnassamme.

Edellytämme, että yhteistyökumppanimme ja alihankkijamme noudattavat lakeja ja säädöksiä, kansainvälisiä ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia ja ympäristömääräyksiä sekä myös eettistä ohjeistustamme omassa liiketoiminnassaan.

 

1. Ihminen keskiössä

Henkilöstö ja asiakkaat. LTQ:n palvelut ovat pääsääntöisesti ihmisen tekemää työtä, jolloin ihminen on toiminnan keskiössä. Työhyvinvointi on tärkeä näkökulma kaikissa henkilöstöä koskevassa päätöksenteossa. Sitoudumme henkilöstömme oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen kohteluun.

Emme hyväksy syrjintää rodun, kansallisuuden tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, terveyden, uskonnon, yhteiskunnallisten mielipiteiden, poliittisen tai ammatillisen aktiivisuuden tai muun vastaavan syyn perusteella. Emme hyväksy minkäänlaista häirintää tai kiusaamista työpaikalla. Teemme päivittäin työtä toisiamme arvostaen, joustaen elämäntilanteiden tarpeiden mukaan ja kohtaamalla ihmisen ihmisenä. Olipa kyseessä asiakas, yhteistyökumppani tai työntekijä.

Pysähdy, kysy ja kuuntele. Anna kohtaamiselle tila!

 

2. Vastuullinen työnantaja

Luottamuksen arvoinen. Toimimme Suomen lain vaatimien henkilöstö- ja turvallisuusvaatimusten sekä muiden työantajia koskevien säädöksien mukaan. Emme hyväksy harmaata taloutta. Laki asettaa toimille minimivaatimukset, jotka ylitämme mahdollisuuksiemme mukaan. Meille henkilöstön ja asiakkaiden luottamus, sitoutuminen ja turvallisuus ovat elintärkeitä.

Huomioi turvallisuus ja hyvinvointi kaikessa tekemisessä. Jaa vastuuta ja luota!

 

3. Eettinen yhteistyö

Johtaminen ja sidosryhmät. Johdamme organisaatiota valmentavan johtajuuden opeilla. Päivittäinen johtaminen on jatkuvaa kehittämistä: tuemme esihenkilöitämme päivittäisessä johtamisessa ja siinä kouluttautumisessa. Luomme pitkäkestoista yhteistyötä, joka perustuu luottamukseen ja yhteisymmärrykseen.

Kanna vastuusi omista teoistasi, kerro oma näkökulmasi arvostavasti ja toimi yhdenvertaisesti kaikkia kohtaan.

 

4. Ympäristövastuu

Vastuu maapallostamme. Vaikutamme valinnoillamme ympäristön tilan paranemiseen, säilymiseen ja ympäristöhaittojen ennaltaehkäisemiseen. Palvelumme perustuu työaikaa ja materiaaleja säästäviin työmenetelmiin, ympäristöystävällisiin siivousaineisiin sekä tehokkaaseen ja riittävään kone- ja välinekantaan.

Meiltä löytyy osaamista laajemmin ympäristöasioissa, jolloin voimme auttaa myös asiakasta toimimaan vastuullisemmin ympäristöä kohtaan.

Käytä vettä ja kemikaaleja ohjeiden mukaisesti, kysy jos et ole varma! Huolehdi lajittelusta ja ehdota uusia tapoja toimia.

Haluamme kantaa oman vastuumme koronavirusepidemian aikana ja panostaa asiakasturvallisuuteen. Otamme vakavasti viranomaisten tekemät ohjeistukset sekä varotoimenpiteet koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

LTQ tekee jatkuvasti töitä sen eteen, että asiakkaamme voivat työskennellä terveellisessä ja turvallisessa ympäristössä. Panostamme asiakaskohteissamme koronaviruksen leviämisen ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Asiakas- ja työntekijäturvallisuuden huomioiminen on meille tässä uudessa ja muuttuvassa tilanteessa erityisen tärkeää. Olemme ohjeistaneet työntekijöitämme ja haluamme tarjota parhaan mahdollisen tuen asiakkaillemme tilanteen hoitamisessa.

Olemme koostaneet koko konsernin kattavan asiantuntijaryhmän, joka kokoontuu päivittäin. Seuraamme aktiivisesti ja tarkasti paikallisten viranomaisten määräyksiä ja olemme jatkuvassa valmiudessa asian osalta.

Meistä jokainen on nyt avainasemassa tilanteen leviämisen ehkäisemisessä. Käsi- ja yskimishygienialla on suuri rooli leviämisen hidastamisessa. Sosiaalisen kanssakäymisen vähentäminen ja esimerkiksi etätapaamisten suosiminen hillitsee viruksen leviämistä. LTQ:lla olemme ohjeistaneet hallinnon työntekijöitä tekemään töitä etänä ja työntekijöitämme täsmentämään siivous- ja hygieniakäytäntöjä COVID-19 -tartuntojen ehkäisemiseksi.

Seuraamme aktiivisesti ja tarkasti paikallisten viranomaisten määräyksiä ja olemme jatkuvassa valmiudessa asian osalta.

Tuetaan toisiamme ja pestään niitä käsiä!

Rakennushankkeiden työturvallisuusvaatimukset huomioivat nykyisin entistä enemmän rakennusvaiheessa syntyvän pölyn vaikutukset hengitysilman laatuun, työntekijöiden terveyteen ja valmistuneen rakennuksen sisäilmaan käyttöönoton jälkeen.

Rakennusvaiheen hyvää puhtaustasoa kutsutaan P1 -puhtaustasoksi.

Määritelmä P1: P1 -puhtaustaso tarkoittaa parasta mahdollista puhtaustasoa rakentamisen aikana. P1- tason pölynhallinnassa minimoidaan syntyvän pölyn määrä ja sitä syntyessä se otetaan talteen sen syntypisteessä. Tämä tapahtuu mm. eristämällä pölyävät työvaiheet. P1 -puhtaustaso on määritelty tarkemmin Sisäilmastoluokituksessa, joka on luotu TEKESin ja Teknillisen korkeakoulun Terve Talo -kriteerien pohjalta. Kriteeristö pohjautuu sisäilmastoluokituksen sisäilmasto-, puhtaus- ja materiaaliluokituksiin, joiden tavoitteena on viihtyisä ja terveellinen rakennus, jota on ilo rakentaa ja käyttää.

 

Tähdättäessä hyvään sisäilman laatuun, tulee rakennustyömaan puhtauden ja pölynhallinnan olla puhtausluokan mukaisesti toteutettu koko projektin ajan. Onnistuneella pölynhallinnalla työmaan työntekijät altistuvat vähemmän hengitysteitä ja limakalvoja ärsyttäville ja jopa syöpävaarallisille pölyille. Tämän kautta työtehokkuus ja valmiiden pintojen laatu sekä lopputulos paranee.
Salaisuus onnistuneen pölynhallinnan takana. LTQ toteuttaa P1 -puhtaanapitoa rakennuskohteissa alan uusimmalla kalustolla ja työmenetelmillä Sisäilmastoluokituksen mukaisesti.

 

Logistiikka pölynhallinnan tukena

Tarkkojen säännöksien vuoksi logistiikka on suunniteltava P1 -kohteissa huolellisesti. Järkevästi sijoitetut toimitukset työmaalla auttavat järjestyksen ylläpitämistä. Myös koordinoidusti tulevat toimitukset tukevat pölynhallinnan onnistumista.

Työmaan onnistunut ja hallittu logistiikka vähentää aikatauluviiveiden syntymistä jo itsessään ja tukee pölynhallintaa työmaalla. Oikein varastoidun materiaalin ympäriltä ja alapuolelta on helppoa pitää pöly poissa. Usein aikatauluviiveet ja materiaalin siirtelyt aiheuttavat työmaakohteen loppuvaiheessa kustannuspaineita.

Tällaisten ongelmien ehkäisemiseksi LTQ on kehittänyt RaksaInfo -työmaalogistiikkajärjestelmän. RaksaInfoa käyttämällä urakoitsijoiden toimitukset ovat koordinoituja ja työmaan logistiikan aikataulu sekä tiedot tulevista toimituksista ja paikkavarauksista ovat kaikkien käyttäjien saatavilla työmaalla.

 

Ota oikeat työkalut käyttöösi – viestintä pölynhallinnan tukena

Työmaalla jokaisen urakoitsijan ja työntekijän tulee ymmärtää oman työnsä ja saumattoman yhteistyön merkitys rakennusprojektin lopputulokseen. Tämän toteutumiseksi tarvitaan työmaalla hyvää ja oikea-aikaista viestintää ja koulutusta.

Rakennushankkeessa ennen rakennustöiden aloitusta LTQ järjestää urakoitsijoille ja työntekijöille P1-perehdytyksen. Perehdytyksen jälkeen LTQ vastaa pölynhallinnan ammattilaisena P1 -puhtaustason toteutumisesta ja valvonnasta.

Pölynhallinnan tueksi on mahdollista ottaa käyttöön LTQ:n kehittämä logistiikanhallinnan työkalu RaksaInfo. Työkalun kautta hallitaan materiaalitoimitukset, paikkavaraukset ja työmaan kalenteri. LTQ:n RaksaInfo vähentää merkittävästi työnjohdon taakkaa ja jokainen voi keskittyä omaan ydinosaamiseensa. RaksaInfo toimii kaikkien työmaalla toimijoiden välisenä logistiikan viestintävälineenä ja työkaluna.

Ota yhteyttä ja kysy lisää: Työpäällikkö Samir Seta, puh: 0400 794 735, samir.seta@ltq.fi tai voit laittaa sähköpostia ltq@ltq.fi.

Pölynhallintasuunnitelmamme ja puhtauden ja pölynhallinnan palvelumme kattavat kaikki kvartsipölyn haltuunottoon liittyvät seikat ja toimimme aina Valtioneuvoston asetuksen 1267/2019 mukaisesti.

Teemme tarvittaessa yhdessä pääurakoitsijan kanssa pölynhallintasuunnitelmat, joiden avulla kvartsipöly pidetään alle raja-arvon (0,1mg/m3) koko rakennushankkeen ajan.

LTQ-Rakennus juhli ensimmäistä vuottaan osittaisjakautumisen jälkeen

Osittaisjakautumisen myötä logistiikka- ja työmaapalvelumme ovat olleet omassa sisaryrityksessään LTQ-Rakennus Oy:ssä 1.1.2020 alkaen.

Ensimmäinen toimintavuosi on tullut täyteen ja palvelemme edelleen asiakkaitamme työmaapalveluiden ammattilaisena ja yli 15 vuoden kokemuksella.

Siivous- ja teollisuuspalvelut jatkavat LTQ-Partners Oy:ssä.

Osoitteemme ja yhteystietomme säilyvät ennallaan. Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@ltq.fi

LTQ-Rakennus Oy | Y-tunnus: 3012235-9 | Sorvaajankatu 15, 00880 Helsinki | 050 430 5919 | ltq@ltq.fi

Ole yhteydessä ja jätä tarjouspyyntö

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi palveluamme koskien.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.